historia
Menu:
Historia

Pocz�tki komputer�w w motoryzacji maj� miejsce w roku 1979 w Niemczech. Protoplast� wszystkich zastosowa� jest niemiecka firma Bosch i jej urz�dzenie o nazwie Motronic, kt�re zosta�o zainstalowane w dw�ch modelach samochod�w produkowanych przez bardzo znan� i cenion� na ca�ym �wiecie firm� BMW.
Urz�dzenie to nadzorowa�o, sterowa�o prawid�owym doborem paliwa (mieszanki paliwowej). Jak r�wnie� zajmowa�o si� sterowaniem momentu wyzwolenia iskry na �wiecach zap�onowych. Jednostka ta wa�y�a ponad kilogram i sk�ada�a si� z ponad 290 r�nych element�w tworz�cych w ca�o�ci odpowiednik dzisiejszego systemu mikroprocesorowego. Do roku 1996 motoryzacja posz�a tak do przodu, �e waga Motronica spad�a do 250 gram�w oraz zmniejszenia liczby zastosowanych w nim cz�ci do ok. 80. Jest to zas�uga mikroprocesor�w jednouk�adowych. Pomimo coraz mniejszych rozmiar�w, ilo�� czynno�ci wykonywanych przez mikrosterowniki gwa�townie ros�a. Uk�ady te kontroluj� pe�ny wtrysk paliwa do silnika, w po��czeniu z kontrol� czysto�ci spalin. W dzisiejszych czasach zajmuj� si� r�wnie� sterowaniem systemami przeciwpo�lizgowymi ABS, pe�ni� funkcj� kontroli odst�pu mi�dzy pojazdami czy nawet ustalaniem parametr�w stopnia amortyzacji pojazdu.
Uk�ady te po prostu uprzyjemniaj� i u�atwiaj� �ycie kierowcom. Mo�emy si� spodziewa� tego, �e za kilka lat wpadniemy samochodem do rowu, a on jak 'za r�czk�' wyci�gnie nas z stamt�d nie prosz�c nawet o s�owo 'dzi�kuje'.
Realnymi przyk�adami mo�e by�:

  • nadzorowanie pracy klimatyzacji
  • sterowanie z kluczyka otwierania i zamykania okna dachowego,ca�ego (sk�adanego) dachu lub otwierania klapy baga�nika
  • W��czania w odpowiednim momencie wycieraczek lub �wiate� mijania
  • Komputer pok�adowy: temperatura na zewn�trz, ci�nienie w oponach, ilo�� paliwa w zbiorniki jego �rednie zu�ycie a co za tym idzie zasi�g itp.
  • czujniki parkowania
  • Zast�pienie tradycyjnych �ar�wek lampami wy�adowczymi
(C) 2007-2014 Wojciech Laskowski