ostronie
Menu:
O stronie
Piątek Luty 15,2019

Informacje o stronie

Moja strona powsta�a w oparciu o prezentacj� przygotowan� przeze Mnie na zaj�ciach z Technologii Informacyjnej na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Wroc�awskiej.
Zosta�a ona w ca�o�ci napisana w oparciu o standard XHTML 1.0 Strict, a tak�e u�yte zosta�y Kaskadowe Arkusze Styl�w. Ca�o�� zosta�a powleczona dwoma skryptami PHP. Pierwszy to wykorzystanie funkcji include do dynamicznego zmieniania podstron. Drugi to darmowy skrypt generuj�cy dat�. Lekko zmodyfikowany przeze mnie, poniewa� daty by�y wy�wietlane w j�zyku angielskim. Pisz�c stron� korzysta�em z darmowego polskiego narz�dzia do projektowania/edycji stron WWW kED 2.1.4.0.
Projektuj�c swoj� stron� chcia�em u�y� jak najwi�kszej ilo�ci znacznik�w.


U�yte znaczniki:


  • <div>
  • <table>
  • <a>
  • <ul>
  • <li>
  • <td>
  • <p>
  • <span>
  • itd.

Wy�wietlanie zdj��

Wy�wietlaniem zdj�c w poszczeg�lnych dzia�ach zajmuje si� darmowy javaskrypt - Lightbox2 - wi�cej informacji tutaj


Mapa witryny

Strona (podstrona) Sprawd� poprawno��
Strona g��wna check
Historia check
Adaptive Cruise Control check
Night Vision check
Electronic Stability Program check
Sidewall Torsion Sensor check
Electro Mechanical Brake check
Heads Up Display check
Parking Space Measurement check
Magistrala CAN check


Prawa Autorskie

Strona nie jest przeznaczona do wy�wietlania w internecie. Zosta�a ona umieszczona na moim prywatnym serwerze do czasu sprawdzenia przez prowadz�cego �wiczenia z TI. Posiadam prawa do tre�ci umieszczonych na stronie. Cz�� tekst�w zosta�a ca�kowicie przeze mnie zmieniona. Pisz�c stron� chcia�em pokaza� swoj� znajomo�� (X)HTML, CSS i PHP (4)->5, a tak�e przybli�y� troch� Pa�stwu temat Elektroniki w motoryzacji. Serdecznie Pozdrawiam !

(C) 2007-2014 Wojciech Laskowski